Historia jednostki


    Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniowej należy do najmłodszych jednostek ochrony przeciwpożarowej w gminie Staszów.
Powstała w dniu 15 grudnia 1953r. Na zebraniu założycielskim obecni byli druh Józef Bucki i Kazimierz Myśliwiec przedstawiciele OSP Staszów. Pierwszym Komendantem był Feliks Kopeć, jednostka rozwijała się dynamicznie,tak pod względem operacyjnym,jak i gospodarczo-kulturalnym.
  W roku 1955 gminna rada narodowa w Wiśniowej przekazała naszej OSP  budynek  po byłym areszcie z przeznaczeniem na strażnicę, w następnym roku w 1956 otrzymaliśmy od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej  w Staszowie motopompę z pełnym wyposażeniem, a ze środków własnych zakupiono wóz ogniowy ogumowany. Komendantem wówczas był Bolesław Dyl.
Organizowano imprezy kulturalne z myślą o budowie nowoczesnej strażnicy. Głównymi inicjatorami budowy byli: Stanisław Chachoń i Piotr Skuza. Powołano również społeczny komitet budowy strażnicy.

3 września 1971r. mimo nawału prac polowych budowę rozpoczęto. Koszty Budowy wynosić miały 716tys. złotych.
Część środków w wysokości 400tys. złotych otrzymano z Powiatowej Rady Narodowej i P.Z.U.,pozostała kwota to środki zebrane od mieszkańców i środki własne OSP. Większość prac przy budowie strażnicy wykonano w czynie społecznym.
Duże zaangażowanie w pracach przy budowie wykazali druhowie:
Stanisław Chachoń, Piotr Skuza, Marian Dziedzic, Franciszek Sapa, Henryk Kotlarz, Józef Chachoń, Stanisław Tomporowski i wielu innych...
Prace przebiegały szybko i sprawnie. Doprowadziły do tego, że 21 Lipca 1974 roku dom strażaka w Wiśniowej został uroczyście przekazany do użytku.
 W tym samym roku, jednostka otrzymała samochód pożarniczy marki STAR A-25 wraz z pełnym wyposażeniem.
W dużej mierze zwiększyło to operacyjność bojową jednostki. Komendantem wówczas jest Marian Dziedzic. Następne lata to lata służby dla słusznej strażackiej sprawy.
 
W 1983 roku następuje wybór nowego zarządu, którego prezesem zostaje Marek Tarka a naczelnikiem Marian Dziedzic. Pełnią te funkcje do 1991 roku. Samochód, o którym była mowa służy nam do 1991 roku. Zostaje wycofany z pod oddziału bojowego ze względu na wiek i stan techniczny. 
W tym samym roku wybrany zostaje nowy zarząd w składzie:
Prezes - Józef Chachoń
Naczelnik - Grzegorz Kwietniewski
Z-ca Naczelnika - Andrzej Guła
Sekretarz - Tomasz Supa
Skarbnik - Stanisław Tomporowski
Gospodarz - Waldemar Tęcza


Z inicjatywy zarządu powstają drużyny młodzieżowe i kobieca drużyna pożarnicza. W 1992 roku nasza jednostka po raz pierwszy uczestniczy w Wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i KDP.
24.07.1993 roku nasza jednostka otrzymuje samochód pożarniczy marki JELCZ 004 GCBA 6/32, starania o ten samochód czynili Radni i Strażacy.

 
Jednostka znów w pełni jest przydatna do działań ratowniczo-gaśniczych.
Brać nie ustaje w pracach na rzecz jednostki. Czyni starania o ufundowanie i nadanie sztandaru. Staraniem całego społeczeństwa 14 sierpnia 1994 roku jednostka obchodzi 40-lecie swego istnienia.
                    
Podczas tej uroczystości nadano naszej jednostce sztandar.
2 Lutego 2001 roku Ochotnicza straż Pożarna w Wiśniowej zostaje włączona do elity pożarniczej czyli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co podkreśliło, że służba i praca jest słuszna i prawidłowa, sprawdzianem dla słuszności tej decyzji była powódź w lipcu 2001 roku, która nawiedziła Staszów oraz Wiśniową-Łepki. Druhowie czynnie stawiali opór szalejącemu żywiołowi minimalizując jego skutki.

W 2002 roku aby podnieść gotowość bojową i operacyjną jednostki zakupiono samochód pożarniczy marki FORD GLBART, który został skarosowany i wyposażony w 2005 roku.
Rok 2005 był rokiem który nasze plany przemienia w czyny rozpoczęto remont i rozbudowę strażnicy o inwestycję tą zabiegano od 1995 roku. Realizację projektu rozpoczęto od pierwszego etapu (posadowienie ław fundamentowych poziom 0). Rok 2006 to kontynuacja rozbudowy strażnicy drugi etap (zakończono jako stan surowy budynku).
Kobieca Drużyna Pożarnicza bierze udział w Wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych w Jędrzejowie zajmując 2 miejsce.
Rok 2007 to zakończenie rozbudowy i modernizacji budynku strażnicy oraz karosacja samochodu pożarniczego JELCZ.


Każdego roku jednostka nasza bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe lokaty.