1% dla Strażaków

1% - To pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.


Wystarczy, że rozliczając podatek od dochodów, które uzyskaliśmy w 2013 roku w zeznaniu podatkowym wpiszemy:
We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego numer KRS: 0000116212.


UWAGA! Nie można pomylić się w numerze KRS, pomyłka oznacza nie złożenie wniosku.
W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”, wpiszemy „Cel szczegółowy 1%". Wystarczy podać skróconą nazwę jednostki, np. OSP w ……….. i kod pocztowy.

Urzędy Skarbowe na podstawie powyższych informacji przekażą pieniądze na rachunek bankowy Związku OSP RP w okresie od maja do lipca 2012 roku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby Związku OSP RP przekaże nam we wrześniu 2012 roku zbiorczą informację o:
  • danych identyfikacyjnych darczyńców (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz 
  • wysokości kwot deklarowanych przez podatników na rzecz Związku OSP RP, 
  • przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego przez Związek OSP RP na cel szczegółowy,  jeżeli podatnik w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania, wyraził zgodę na przekazanie danych wymienionych wyżej lub wskazał cel szczegółowy.

Związek OSP RP pozyskane środki w roku 2012 – 2013 zgodnie z regulaminem „1% podatku na rzecz Związku OSP RP” przekaże Ochotniczym Strażom Pożarnym i innym jednostkom na cele statutowe zgodnie z wskazanym przez podatnika celem szczegółowym.